Zapytanie ofertowe – za przeprowadzenie procesu audytu sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta, jako elementu procesu emisji akcji Spółki na rynku NewConnect

16 marca 2016 | Zakończone

Dziękujemy za nadesłane zgłoszenia i uprzejmie informujemy, że zakończyliśmy proces wyboru ofert. Protokół wyboru do zapytania ofertowego 3/03/2016

Zapytanie dotyczy realizacji prac w Projekcie, na którego realizację Zamawiający stara się pozyskać dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” w ramach III osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Wybór Wykonawcy dla przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego zostanie dokonany z zachowaniem zasad określonych w art. 6c ustawy o PARP, w tym zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji i równego traktowania oferentów.

Zamawiający zastrzega, iż w przypadku braku uzyskania dofinansowania na realizację Projektu, może on nie podjąć realizacji prac związanych z przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego.

W ramach realizowanego Projektu, Zamawiający zleci wyłonionemu podmiotowi wykonanie prac składających się na przedmiot niniejszego zapytania ofertowego. Celem realizacji Projektu jest pierwsza emisja serii akcji Spółki i ich wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie audytu sprawozdań finansowych przez biegłego rewidenta i przygotowanie raportu, jako elementu procesu emisji akcji Spółki na rynku NewConnect.

 

Szczegóły zapytania: pobierz plik PDF.

Pobierz formularz ofertowy